dopisz się do newslettera:

A A A

Program lojalnościowy


PROGRAM PARTNERSKI

ŚRUBOBRANIE

 

ZBIERAJ PUNKTY I ODBIERAJ MARKOWE NAGRODY

1 zł = 1 pkt.

 (1zł netto na fakturze zakupowej = 1 punkt w programie)

 


 

Od stycznia 2011 roku funkcjonuje PROGRAM PARTNERSKI - ŚRUBOBRANIE, który w szczególności dedykujemy zarówno naszym dotychczasowym, jak również nowym klientom.

 

Cenimy sobie długą współpracę, przyjazne i koleżeńskie kontakty oraz wszelkie uwagi  i sugestie ze strony naszych odbiorców, co do funkcjonowania programu jak i Państwa obsługi przez naszych handlowców.

 

Zawsze dążymy do maksymalnej satysfakcji klienta w sferze biznesowej i prywatnej. I właśnie, dlatego nagradzamy tych, którzy są wobec nas otwarci, jak również tych, którzy pomagają nam zmienić rzeczy, które czasami są nie możliwe. Nikt przecież nie jest doskonały. Wspólnie zawsze łatwiej będzie nam osiągnąć wyznaczony cel.

 


 

KATALOG NAGRÓD

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem nagród w naszym programie lojalnościowym. Po kliknięciu właściwej miniatury wyświetli się plik PDF z katalogiem (nowe okno)

10 000 - 70 000 punktów 100 000 - 500 000 punktów

 


 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO - ŚRUBOBRANIE

 

I.  Postanowienia Ogólne
 

 1. Organizatorem programu jest Euro-met Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 19A, 40-153 Katowice zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Program objęty niniejszym regulaminem trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się od 01.01.2011 r. i trwa do 31.12.2011 r.
 3. Program obejmuje wyłącznie stałych odbiorców we wszystkich punktach handlowych firmy EURO-MET Sp. z o.o. i P.P.H.U. EURO-MET.

 

II. Warunki przystąpienia do programu

 

 1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każda osoba, która w okresie trwania programu jest władna do składania zamówień w grupie EURO-MET Sp. z o.o.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie Formularza Rejestracji w Programie na stronie www.euro-met.com.pl lub przekazanie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej Ankiety zgłoszeniowej do Programu, załączonej do folderu oraz dostępnej u handlowców grupy EURO-MET Sp. z o.o.
 3. Uczestnik Programuma obowiązek poinformowac Organizatora o ewentualnej zmianie danych w trakcie trwania Programu
 4. Uczestnik bierze udział w Programie pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Ankiety Zgłoszeniowej lub Formularza Rejestracji i niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyny.
 6. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie i ich rodziny oraz osoby najbliższe.

 

III. Zasady Programu

 

 1. Celem programu jest dążenie do satysfakcji klienta jak i pozyskanie nowych kontrahentów oraz zwiększenie lojalności kontrahentów, rozumianej jako terminowe regulowanie płatności kontrahenta wobec grupy EURO-MET Sp. z o.o.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie odpowiedniej ilości punktów, punkty są przyznawane na podstawie zakupów dokonanych przez Uczestnika wg przyjętego przelicznika 1 zł netto na fakturze zakupowej = 1 punkt w programie.
 3. Za przekroczenie obrotu w wysokości 10.000 zł netto miesięcznie Uczestnik otrzymuje dodatkowo 500 punktów.
 4. Uczestnik programu w każdym momencie jego trwania może poprosić swojego handlowca o przesłanie informacji odnośnie bieżącego stanu ilości zgromadzonych w programie punktów.
 5. Punkty nie są naliczane za fakturę, której termin płatności został przekroczony powyżej 14 dni od daty zapłaty wskazanej na fakturze.

 

IV. Nagrody w programie

 

 1. Uczestnik ma prawo wyboru w dowolnym momencie trwania programu dowolnej ilości poszczególnego rodzaju nagród wskazanych w Katalogu Nagród (o ile pozwala mu na to liczba punktów). Wykorzystane punkty są anulowane a niewykorzystana różnica punktów zostaje do dyspozycji Uczestnika.
 2. Punkty niewykorzystane w promocji do dnia 31.01.2012 r. zostają anulowane.
 3. Wszystkie nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pocztą kurierską pod adres wskazany przez Uczestnika, chyba że strony ustaliły inaczej.
 4. Fotografie i opisy nagród ujęte w katalogu mają charakter informacyjny. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagród wskazanych w Katalogu Nagród innymi nagrodami, zbliżonymi pod względem wartości i walorów do nagród pierwotnych.
 5. W przypadku, gdy w zamian za zebraną ilość punktów klient decyduje się na wycieczkę strony ustalają dogodny dla klienta termin wyjazdu.
 6. Sposób opodatkowania w zależności od zdeklarowanej przez Uczestnika formy prawnej:
  a) nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu będącego osobą fizyczną stanowią zgodnie z art. 10. ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "Przychody z innych źródeł", w związku z czym w terminie do 20 lutego roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, Organizator prześle Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu PIT-8C, który Uczestnik powinien ująć w rocznym zeznaniu podatkowym.
  b) nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu w związku z prowadzoną przez niego działalnościa gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej i ich wartość powinna zostać przez Uczestnika uwzględniona w przychodach z danego okresu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Programu Partnerskiego
Nasze oddziały + przejdź do mapy